כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

טופס דיווח בדבר מספר נפשות

*
*
*
*
*
*
*
*
*
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
*הקלד את הקוד הבא
checked

 1. יש לצרף תצלום ספחי תעודות זהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18;  לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה.
   
 2. אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף כל אלו: צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א -1991.
   
 3. אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור ספק המים במקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת הדיור.
   
 4. בהעדר דיווח מספר הנפשות יקבע בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין . בכל מקרה,  מספר הנפשות שיקבע לא יקטן מ- 2 נפשות.  
   
 5. צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, אם יראה להנחת דעתו של התאגיד שהוא מתגורר דרך קבע בשני המקומות.
   
 6. הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מהכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף את פרטי הצרכן שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ( ההורה השני). התאגיד יפנה להורה השני לקבלת עמדתו. שינוי רישום יהיה בהסכמת ההורה השני ובהדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה.
   
 7. לבקשה לפי סעיפים 5 ו-6 יצורפו מסמכים המעידים כי המבקש או הילדים לפי העניין מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור וכן אישור ספק המים במקום מגוריו הרשום שלפיו הוא יפחית בהתאמה את הכמות המוכרת למחצית.
עבור לתוכן העמוד