כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

בקשה לקבלת מידע


בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998

1. לפי תקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט 1999, יש לשלם אגרת בקשה וטיפול כמפורט בקישור ולצרף הקבלה לבקשה.
2. פטור מתשלום אגרה יחול כמפורט מטה.


שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
 
פרטי המבקש
פרטי הנכס ( לצרכנים בלבד, לא חובה למלא )
המידע המבוקש
הצהרה והתחייבותפטור מאגרת קבלת מידע

א. מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית.
ב. מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.
ג. הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; בתקנה משנה זו, "גמלה" – אחת מאלה:
(1) גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
(2) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;
(3) תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;
(4) תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;
(5) קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.
ד. מי ציונה בע"מ לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים.
על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.


עבור לתוכן העמוד